RPT_logo_2021 _1_
RPT Byggfakta Oy

Sopimusehdot

EHDOT

1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen
Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan RPT Byggfakta Oy:n (jäljempänä 'RPT') ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa kaikkiin RPT:n tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin tietoaineistoihin sekä niiden pohjalta tehtyihin tuotteisiin. Edelleen näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joiden välittäminen tapahtuu teknisellä käyttöyhteydellä RPT:n sähköisestä, tai tallennusvälineellä muusta jakelukanavasta. Mikäli kysymyksessä on luvanvaraisen tuotteen tai palvelun käyttäminen, ei käyttöoikeutta kuitenkaan myönnetä ennen tiedontuottajan tai muun oikeuden-omistajan myöntämää erillistä lupaa. RPT voi hakea luvan asiakkaan puolesta asiakkaan valtuuttamana.

2. Sopimus
Sopimuksen muodostavat Asiakkaan ja RPT:n edustajan allekirjoittama tarjous/tilausvahvistus ja mahdolliset erillisellä liitteellä täsmennetyt ehdot sekä nämä yleiset sopimusehdot.

3. Sopimuksen voimaantulo
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet tilausvahvistuksen.

4. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja
velvollisuudet:

4.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua tai Tuotetta
Asiakas saa sopimuskauden ajaksi käyttöoikeuden tilausvahvistuksen mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Tekijänoikeus ja omistusoikeus
tuotteisiin ja palveluihin säilyy RPT:lla, ellei muuta ole tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.
4.1.1.2 Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana
RPT:n maksullisiin internet -palveluihin asiakkaalle luovutetaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas on vastuussa
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.
4.1.1.3 Asiakkaan reklamointioikeus
Mahdolliset tuotteita ja palveluita koskevat huomautukset tai vaatimukset on esitettävä viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa tuotteen tai palvelun vastaanottamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen tai muun puutteen johdosta
vaatimuksia.
4.1.1.4 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien suojelemisesta
Asiakkaan käyttöön luovutetut tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön. Asiakas sitoutuu siihen, ettei
tietoaineistoja tai teknistä käyttöoikeutta luovuteta kolmannelle. RPT:n tietopalveluiden tai -raporttien tai muun toimitetun aineiston sisällöstä ei
saa tehdä jälkipainatusta ilman RPT:ltä erikseen annettua kirjallista ennakkolupaa. Nämä velvoitteet säilyvät voimassa sopimuksen päättymisen
jälkeenkin.
4.1.1.5 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.
Asiakkaan tulee aina varmistaa etukäteen ennen tuotteen käyttöönottoa, että RPT:ltä tilattu ohjelmistotuote, tietoraportti tai muu tuote, joka toimitetaan sähköisessä muodossa tai tallennusvälineen avulla, on yhteensopiva tilaajan tietojärjestelmän kanssa ja että se ei sisällä viruksia.
RPT ei ole vastuussa virusten tai yhteensopimattomuuden aiheuttamista vahingoista. Mikäli tuotteessa on viruksia ja ne ovat todistettavasti olleet siinä ennen tuotteen käyttöönottoa, tilaajan on aina ilmoitettava asiasta RPT:llä viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, jolloin RPT korvaa palautetun tuotteen kohtuullisessa ajassa maksutta. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille.
4.1.1.6 Asiakkaan vastuu tietosuojan osalta
Asiakkaan on noudatettava tietosuojaa ja salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä vastuullaan olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, tietokoneohjelmien ja tiedostojen osalta. Tämä velvoite säilyy voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin
4.1.1.7 Asiakkaan vastuu maksuista
Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon
käyttömaksut).

5. RPT Byggfaktan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

5.1.1.1 RPT:n oikeus keskeyttää käyttöyhteys
RPT:lla on oikeus katkaista käyttöyhteys ilman etukäteisilmoitusta, mikäli tilaajan käyttämät laitteet, tietokoneohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja salassapitoa, taikka milloin RPT:lla on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään lain, sopimuksen tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Sama oikeus RPT:lla on Asiakkaan olennaisen maksuviivästyksen johdosta.
5.1.1.2 RPT:n oikeus muuttaa tulostuskausia
RPT:llä voi muuttaa juhlapyhien ja kesälomien johdosta tulostuskausia ja toimitusajankohtia ilman asiakkaan suostumusta.
5.1.1.3 Vahingonkorvausvelvollisuus
Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on RPT:n vastuu seuraava:
Maksullisten Palvelujen osalta RPT vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. RPT:n vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. RPT ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta RPT ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
5.1.1.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta
RPT ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. RPT pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä. RPT korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.
5.1.1.5 Tietoturvallisuus
RPT pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.
5.1.1.6 RPT:n salassapito velvollisuus
RPT pitää luottamuksellisina asiakastiedot sekä teknisen käyttöyhteyden käyttämisestä syntyvät tiedot. RPT:lla ei ole oikeutta käyttää asiakasta koskevia tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. RPT:lla on kuitenkin oikeus käyttää asiakastietoja oman liiketoiminnan suunnitteluun sekä markkinointiin ja myyntiin.

6. Vastuusta vapautuminen ja vastuunrajoitus (fource majeure)
Sopijapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, jos hän näyttää, että se on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä ja että hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen estettä huomioon sopimusta tehtäessä eikä välttäneen tai
voittaneen estettä tai sen seurauksia. Tämän artiklan mukainen vapautus vastuusta on voimassa sen ajan, jonka este on olemassa.
Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti. Jos ilmoitus ei ole saapunut toiselle sopijapuolelle kohtuullisessa ajassa siitä, kun velvoitteensa täyttämättä jättänyt sopijapuoli sai tietää esteestä tai sen olisi pitänyt tulla hänen tietoonsa, viimeksi mainittu on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ilmoituksen saapumatta jäämisestä.
RPT ei vastaa niistä puutteista tai virheellisyyksistä, jotka aiheutuvat tehtävien suorittamiseen käytetyistä tietolähteistä eikä vastaa tutkimustulosten oikeellisuudesta tai niistä vahingoista, joita mahdollisesti virheelliset tiedot aiheuttavat. RPT ei ole myöskään velvollinen ilmoittamaan informaatiolähteitään tai niitä menetelmiä, joita käytetään tutkimustoiminnassa.
RPT ei vastaa siitä. että tallennusvälineessä, jolla tietoaineisto tai ohjelmisto-tuote toimitetaan, ilmenee materiaalivikoja tai laatuvirheitä, jotka aiheuttavat vahinkoa sitä käyttävälle laitteelle tai koneelle. RPT ei ole myöskään vastuussa tallennusvälineen tai sen sisällön väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista.

7. Laskutus ja hinnat
Asiakas sitoutuu suorittamaan tilausvahvistuksen mukaisen hinnan. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.
Asiakkaan on maksettava RPT:n lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Tilausvahvistukseen merkittyjen hintojen ja laskutuserien mukaisesti asiakasta laskutetaan alkaen sopimuskauden ensimmäisestä kuukaudesta. Tilaus-vahvistuksessa mainitut muuttuvat kustannukset laskutetaan erikseen toimitusten jälkeen, kuitenkin viimeistään sopimuskauden päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Jos suoritus viivästyy, RPT:lla on oikeus periä Asiakkaalta korkolain (L 20.8.1982/633) mukainen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista RPT:lla on oikeus periä huomautuskulut. Saamatta jäänyt maksu oikeuttaa RPT:n purkamaan sopimuksen sopimusehtojen kohdan 8 mukaisesti

8. Sopimuksen purku
Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. RPT:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys- tai - häiriötilaan. Saamatta jäänyt maksu oikeuttaa myös RPT:n purkamaan sopimuksen välittömästi.

9. Sopimuksen siirto
RPT:llä on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta, sen mukaisia oikeuksia tai siitä johtuvia velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman RPT:n kirjallista lupaa.

10. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajan, minkä jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopijapuoli irtisano todisteellisesti sopimusta yhtä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

11. Alueellinen rajaus
Palveluiden käyttö on sallittua tämän sopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Palveluiden käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta osapuolten välillä.

12. Erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia vireille kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Ota yhteyttä

Sovi demoaika, tutustu tuotteisiin, mainosta palvelussa tai kysy lisätietoja

Ota meihin yhteyttä

09 809 911

asiakaspalvelu@rpt.fi

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin 8–16